วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556


ชื่อสื่อนิทานบนเชือก
อุปกรณ์
1. กระดาษแข็ง หรือ กระดาษร้อยปอนด์       2. สีไม้        3. เชือก     4. คลิบหนีบกระดาษ
วิธีทำ  1. วาดภาพและระบายสีตามจินตนาการ
           2. แล้วตัดภาพออกมาทีละภาพ ใช้ที่เจาะกระดาษ เจาะส่วนบนของภาพเพื่อใช้คลิบหนีบกระดาษคล้องแล้วนำไปห้อยไว้บนเชือก

วิธีเล่น คือ ภาพวาดที่ทำขึ้นมาเองตามจินตนาการ สามารถนำมาเล่าเป็นนิทานหรือแต่งเป็นเรื่องราวตามจินตนาการของเราเองได้ และใช้เล่าเรื่องราวหรือเล่าเป็นนิทานให้เด็กฟังได้

ประโยชน์ คือ ฝึกทักษะด้านการเป็นผู้ฟังให้แก่เด็ก และเป็นการฝึกสมาธิที่ดีด้วย หรือให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานสร้างตัวละครนิทานตามจินตนาการของเด็กเองด้วยสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อสื่อหลอดแสนสวย
อุปกรณ์
1. หลอดดูดน้ำ
2.  เชือก

วิธีทำ
1. นำหลอดดูดน้ำมาตัดเป็นท่อน จะตัดขนาดที่สั้นหรือยาวก็ได้

วิธีเล่น คือ ครูนำหลอดที่เตรียมไว้แล้ว พร้อมเชือก แบ่งกลุ่มเด็กให้กลุ่มละเท่าๆกัน แล้วครูแจกหลอดและเชือกให้เด็กแต่ละกลุ่มร้อยตามจินตนาการ โดยครูตัดเชือกสั้นยาวต่างกันให้เด็กได้เลือกตามความชอบ จากนั้นให้เด็กมานำเสนอผลงานของตนเองในแต่ละกลุ่ม

ประโยชน์ คือ ฝึกกล้ามเนื้อเล็ก หรือกล้ามเนื้อมือของเด็กให้แข็งแรง ประสานสัมพันธ์กันได้ดี อีกทั้งยังช่วยฝึกสมาธิให้แก่เด็กได้อีกด้วย ฝึกจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง


   

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อสื่อภาพและเงา
อุปกรณ์
1. สติกเกอร์ที่เป็นภาพจริงและเงา
2.  ฟิวเจอร์บอด(ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า)

วิธีทำ
1. ทำสติกเกอร์เป็นภาพต่างๆตามชอบ และเงาของภาพนั้นๆ
2.  นำมาติดลงบนฟิวเจอร์บอดที่เตรียมไว้ (ตามจำนวนของภาพที่ทำไว้) ทั้งภาพจริงและภาพเงา

วิธีเล่น คือ   ครูนำเกมภาพและเงามาให้เด็กดู พร้อมอธิบายยกตัวอย่างการจับคู่ภาพจริงและเงาที่ถูกต้อง เช่น ภาพจริงของต้นไม้ จากนั้นก็ให้เด็กหาเงาของภาพต้นไม้มาจับคู่กัน เป็นต้น แล้วให้เด็กออกมาจับคู่เงาของภาพที่ครูยกขึ้นมา

ประโยชน์ คือ เด็กรู้การสังเกต และการเปรียบเทียบภาพจริงและเงา ฝึกทักษะการคิดจินตนาการ


สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อสื่อคำศัพท์ตัวเลข
อุปกรณ์
1. ฟิวเจอร์บอด
2. อักษรตัวเลขและตัวหนังสือ

วิธีทำ
1. นำฟิวเจอร์บอดมาตัดให้ได้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามจำนวนตัวอักษรและตัวเลขที่เตรียมไว้
2. นำอักษรทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรมาติด

วิธีเล่น คือ   ครูพาเด็กอ่านตัวเลขที่เป็นตัวอักษรแล้วให้เด็กไปหาบัตรตัวเลข (จะเป็นตัวเลขไทยหรือตัวเลขอารบิกก็ได้ตามที่ครูสั่ง) มาวางต่อกันกับตัวตัวอักษร

ประโยชน์ คือ เด็กได้รู้จักทั้งตัวเลขไทยและอารบิก รู้จักการสังเกต ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ รู้ค่าและจำนวนตัวเลข


สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อสื่อเปลือกหอยกังวาน
อุปกรณ์
1. เปลือกหอยแครง (ทำความสะอาดแล้ว)
2. ลวด
3. ไม้ไผ่ (ใช้ทำด้ามจับ)
วิธีทำ
1. นำเปลือกหอยที่ทิ้งแล้วมาทำความสะอาด แล้วผึ่งแดดให้แห้ง
2. นำลวดมาร้อย โดยให้เปลือกหอยหันเข้าหากันทำเป็นวงกลม แล้วนำไม้ไผ่มาทำเป็นมือจับ เขย่าก็จะมีเสียงของเปลือกหอยกระทบกัน สามารถทำเป็นเครื่องดนตรีได้

วิธีเล่น คือ นำดนตรีเปลือกหอยมาเป็นเครื่องเคาะให้จังหวะในการทำกิจกรรมเช่นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สามารถนำดนตรีเปลือกหอยมาเคาะให้จังหวะได้

ประโยชน์ คือ  ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือ และทักษะการฟังได้ดี ใช้เป็นเครื่องดนตรีได้อีกด้วย